Terma & Syarat

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma laman web dan Syarat Penggunaan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat-syarat ini, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini adalah dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang cap dagangan. Pengguna terikat dengan Terma Perkhidmatan Google.

Lesen Penggunaan

Kebenaran diberikan sementara untuk memuat turun satu salinan daripada bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web SeminitNews ini untuk tontonan peribadi, bukan komersil sahaja. Ini adalah pemberian sesuatu lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

i. mengubahsuai atau meniru bahan-bahan;

ii. menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersil, atau untuk sebarang paparan awam (komersil atau bukan komersil);

iv. mengeluarkan apa-apa hak cipta atau proprietari lain daripada bahan-bahan; atau

v. memindahkan bahan-bahan kepada orang lain atau “meniru” bahan-bahan kepada mana-mana pelayan lain.

Lesen ini akan tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Jobify pada bila-bila masa. Apabila menamatkan tontonan anda pada bahan-bahan ini atau atas penamatan lesen ini, anda perlu memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

Penafian

Kebenaran diberikan sementara untuk memuat turun satu salinan daripada bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web SeminitNews ini untuk tontonan peribadi, bukan komersil sahaja. Ini adalah pemberian sesuatu lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

Limitasi

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma laman web dan Syarat Penggunaan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat-syarat ini, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini adalah dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang cap dagangan. Pengguna terikat dengan Terma Perkhidmatan Google.

Semakan dan Errata

Bahan-bahan yang terdapat di laman web SeminitNews boleh menyebabkan kesilapan teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. SeminitNews ini tidak menjamin bahawa mana-mana bahan-bahan di laman web adalah tepat, lengkap, atau semasa. SeminitNews mungkin membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis. SeminitNews ini bagaimanapun, tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

Pautan

SeminitNews tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web Internet dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak diimplikasikan berpandukan pengendorsan oleh SeminitNews ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

Laman terma Penggunaan Pengubahsuaian

SeminitNews tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web Internet dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak diimplikasikan berpandukan pengendorsan oleh SeminitNews ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

Undang-undang yang Mengawal

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda mematuhi undang-undang negara anda, peraturan dan undang-undang pekerjaan. Ini termasuk tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda menepati usia undang-undang pekerjaan di negara masing-masing untuk memohon pekerjaan. Mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan laman web SeminitNews akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan pengguna dengan ini akan menyerahkan tanggungjawab kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia. Terma dan Syarat Umum diguna pakai bersama Privasi Polisi.